Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

Blog

Wojciech Wołoszyk

Pandemia i wywołane nią ograniczenia mają wpływ na wszystkie sfery naszego codziennego życia i gospodarki.Nowa rzeczywistość odciska swoje piętno również na rynku zamówień publicznych i codziennej realizacji umów zawieranych pomiędzy zamawiającymi publicznymi a wykonawcami.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Art. 6 ust. 1 (aspekt cywilny) • Naruszenie istoty prawa do „sądu ustanowionego ustawą” z powodu poważnych nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w następstwie reformy ustawodawczej • Art. 6 mający zastosowanie w aspekcie cywilnym • Zastosowanie trzystopniowego testu sformułowanego w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii [WI] • Wnikliwa ocena Sądu Najwyższego i uzasadnione stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa krajowego z powodu z definicji wadliwej procedury powoływania sędziów przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa, której brakowało niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej • Brak przeprowadzenia przez Trybunał Konstytucyjny wszechstronnej, wyważonej i obiektywnej analizy przedstawionych mu kwestii w świetle Konwencji oraz działania zmierzające do podważenia ustaleń Sądu Najwyższego • Brak krajowego środka odwoławczego umożliwiającego zakwestionowanie zarzucanych uchybień

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego stanowi istotny element wielu procesów inwestycyjnych, w szczególności na etapie prowadzenia prac projektowych. Praktyka urzędnicza w tym zakresie, na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r., powoduje istotne problemy interpretacyjne oraz spory o wysokość opłaty, które mają znaczący wpływ na czas realizacji prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Podmiotami, które najczęściej muszą mierzyć się z tym problemem są (paradoksalnie) inwestorzy z sektora publicznego (np. GDDKiA czy jednostki samorządu terytorialnego) oraz działające na ich zlecenie biura projektowe. Na czym polega rozbieżność w podejściu do naliczania opłat za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych? Odpowiedź w artykule.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Wykorzystanie nowoczesnych technologii języka w praktyce kancelarii prawniczej oraz
wyzwania w zakresie poufności danych, praw własności intelektualnej i przetwarzania danych osobowych z tym związanych.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Z badań wynika, że odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90%. Poszkodowani są w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie.
Zatory płatnicze są zagrożeniem nie tylko dla uczciwych przedsiębiorców, ale również poważnym obciążeniem dla gospodarki, spowalniając tempo wzrostu gospodarczego.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Czy przedsiębiorca będący stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086, dalej: Ustawa PZP) jest uprawniony do przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, dotyczących jego pracowników oraz podwykonawców swoim kontrahentom na podstawie art. 15r ust. ustawy o COVID-19?

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Tłumaczenia maszynowe w praktyce tłumaczeń prawniczych dla sektora publicznego. Przykładowe regulacje kontraktowe w umowach na usługi tłumaczeń pisemnych.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Co ma wspólnego Australijski Instytut Polityki Strategicznej (ang. Australian Strategic Policy Institute, ASPI) i Centralny Departament Propagandy ChRL z przesłankami odrzucenia oferty uregulowanymi w polskim prawie zamówień publicznych? Okazuje się, że całkiem sporo. Podobnie jak rosyjski państwowy fundusz venture capital oraz firmy tworzące tzw. amerykańską wielką piątkę technologiczną (GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft).

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Dotychczasowy katalog zasad udzielania zamówień publicznych został wzbogacony o zasadę efektywności ekonomicznej.
Zasada ta wyraża się w obowiązku udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Celem opracowania kodeksu jest promowanie dobrych praktyk zakupowych umożliwiających zamawiającym z sektora publicznego uzyskanie dostępu do najwyższej jakości usług językowych przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelnym i profesjonalnym wykonawcom tych usług jak najszerszego dostępu do rynku zamówień publicznych na usługi tłumaczeniowe.

LinkedInFacebookTwitterPrint