Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

Blog

Wojciech Wołoszyk

Pierwszy zestaw materiałów, który został opublikowany w ramach Forum Praktyk Branżowych dotyczy zamówień na usługi tłumaczeń specjalistycznych. Opublikowane przez UZP przykłady obejmują propozycje dobrych praktyk dotyczących sposobu konstruowania i organizacji przetargów na usługi tłumaczeń, które powinny przełożyć się na zdecydowane poprawienie sytuacji obu stron tego rynku, który uległ w ostatnich latach znacznej degeneracji, a wielu wartościowych tłumaczy i firm tłumaczeniowych unika udziału w systemie zamówień publicznych z uwagi na bardzo niskie stawki i ograniczenie konkurencji wyłącznie do konkurencji cenowej.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Kwestii praw do pamięci tłumaczeniowych nie można rozpatrywać w oderwaniu od praw autorskich do tekstu źródłowego i tłumaczenia

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Precedensowy wyrok polskiego sądu w sprawie wykorzystania tłumaczeń maszynowych w procesie profesjonalnego przekładu oraz sprawowania nadzoru jakościowego nad procesem tłumaczeniowym przez biuro tłumaczeń Wykorzystanie „bezpłatnych” aplikacji i usług dostarczanych przez światowych gigantów technologicznych, określanych wspólnym mianem GAFAM lub BIG TECH, przy wykonywaniu czynności zawodowych niezmiennie budzi wiele kontrowersji, sporów i wątpliwości. Z jednej strony wszyscy […]

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Bardzo często spotykam się z tłumaczeniem polskiej funkcji „prokurenta” jako „proxy” – jest to tłumaczenie błędne. Niestety błąd ten popełniają bardzo często również tłumacze. Co zatem oznacza angielskie „proxy”? Jest to termin, który posiada ekwiwalent w polskim języku prawniczym o bardzo dużym stopniu przystawalności i brzmiący bardzo swojsko – „pełnomocnik do głosowania”. Analogiczną instytucją do […]

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Błędne jest stanowisko Sądu I instancji przyjmujące dopuszczalność obniżenia wynagrodzenia tłumacza przysięgłego na podstawie dokonanej ex post oceny przydatności sporządzonych tłumaczeń dla rozstrzygnięcia sprawy.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Autorzy: Małgorzata Michałowska, Wojciech Wołoszyk Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego stanowi istotny element wielu procesów inwestycyjnych, w szczególności na etapie prowadzenia prac projektowych. Praktyka urzędnicza w tym zakresie, na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r., powoduje istotne problemy interpretacyjne oraz […]

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Musi istnieć zobiektywizowany – niezależny od umiejętności językowych poszczególnych osób oraz od sposobu objaśniania przez nich pojęć wyrażanych w języku obcym – punkt odniesienia pozwalający na rzeczową, bezstronną interpretację tekstu.

LinkedInFacebookTwitterPrint