Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

 Czy organ wymiaru sprawiedliwości ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia tłumaczowi przysięgłemu, gdy uzna tłumaczenie za zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy?

Czy organ wymiaru sprawiedliwości ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia tłumaczowi przysięgłemu, gdy uzna tłumaczenie za zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy?

Wojciech Wołoszyk

[TŁUMACZENIA W ORZECZNICTWIE]

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim, V Pz 21/16

✅ Błędne jest stanowisko Sądu I instancji przyjmujące dopuszczalność obniżenia wynagrodzenia tłumacza przysięgłego na podstawie dokonanej ex post oceny przydatności sporządzonych tłumaczeń dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie znajduje on bowiem oparcia w przepisach ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, jak również w przepisach rozporządzenia MS w sprawie wynagrodzenia za czynności TP.

✅ Rację ma również skarżąca, że TP nie jest uprawniony, ani też powołany do przeprowadzenia takiej oceny, jak również nie może ponosić ujemnych skutków odmiennej oceny dokonanej przez organ zlecający. Na marginesie zauważyć należy, że pogląd SR o nieprzydatności tłumaczeń pozostałych dokumentów tworzących odezwę, nie uwzględnia, że pozwalają one zarówno Sądowi, jak również stronom na dokonanie oceny czy zlecona czynność została przeprowadzona z zachowaniem przepisów o postępowaniu dowodowym.

✅ Odmowa przyznania TP wynagrodzenia byłaby zatem dopuszczalna tylko w przypadku podjęcia przez niego czynności przekraczających zakres zleconego tłumaczenia, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Sąd nie ograniczył bowiem zleconego tłumaczenia do dokumentów obejmujących zeznania świadków.”

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Banku Centralnym, biegły sądowy z zakresu juryslingwistyki, ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz prawa inwestycji budowlanych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT. Członek-ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.