Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

O mnie

Wojciech Wołoszyk

Prawnik-lingwista

Moje pasje zawodowe to lingwistyka prawnicza, zamówienia publiczne i prawo inwestycji budowlanych, a atutem jest kilkunastoletnie doświadczenie doradcze i zarządcze w każdej z tych trzech dziedzin.

Z wykształcenia i wykonywanego zawodu jestem prawnikiem, jednak język od zawsze był moją pasją. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w kancelarii prawniczej w Gdańsku, gdzie z racji przygotowania językowego dość szybko zetknąłem się z tłumaczeniami prawniczymi. Tak właśnie odkryłem swoją prawdziwą umiłowaną dziedzinę – lingwistykę prawniczą oraz swój ukochany zawód – prawnika-lingwistę.

Z pasji do prawa i tłumaczeń

W 2005 r. założyłem grupę IURIDICO skupiającą firmy świadczące specjalistyczne usługi doradcze, szkoleniowe i językowe. W 2011 r. powstała IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. świadcząca usługi tłumaczeniowe dla klientów instytucjonalnych i biznesowych z polskiego i unijnego sektora publicznego, prawniczego i finansowego. W ramach IURIDICO mam okazję współpracować jako prawnik-lingwista z Trybunałem Sprawiedliwości UE, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Europejskim Bankiem Centralnym, OECD oraz polskimi organami administracji rządowej.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w specjalności „lingwistyka prawnicza języka angielskiego” w zakresie rozstrzygania wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych oraz terminologicznych dotyczących dokumentów dwujęzycznych, wykładni językowej tekstów i dokumentów prawnych i prawniczych sporządzonych w języku angielskim.

Od 2018 r. kieruję zespołem IURIDICO pracującym nad słownikiem terminologii prawniczej w ramach projektu leksykograficznego the World Law Dictionary realizowanego we współpracy ze szwedzką firmą Translegal i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem członkiem Kolegium Ekspertów i Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz członkiem zarządu Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT.

Prawo inwestycji budowlanych

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat miałem okazję pracować w renomowanych trójmiejskich kancelariach, współtworzyć od podstaw dział prawny w jednej z największych polskich firm budowlanych z branży hydrotechnicznej, kierować zespołem prawnym w giełdowej spółce w pionie budownictwa kubaturowego oraz zasiadać w zarządzie spółki zajmującej się konserwacją zabytków i wznoszeniem budynków użyteczności publicznej.

Doradzam firmom świadczącym usługi projektowe, nadzór inwestycyjny i doradztwo techniczne, specjalistycznym firmom wykonawczym i generalnym wykonawcom. Uczestniczę w pracach zespołów Inżynierów Kontraktu nadzorujących wykonanie umów w sprawie zamówienia publicznego realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Zamówienia publiczne

Z racji swojego doświadczenia zdobytego w branży prawniczej i budowlanej posiadam dużą wiedzę i praktyczne doświadczenie w obszarze funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu zamówień publicznych.

Wielokrotnie występowałem w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, publikuję artykuły w prasie branżowej dotyczące problematyki zamówień publicznych i prawa budowlanego. Zasiadam w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, prowadzę szkolenia i webinaria z zakresu zamówień publicznych. Przez dwa lata akademickie wykładałem przedmiot Prawo inwestycji budowlanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Prawo zamówień publicznych i problematyka prawna budowlanego procesu inwestycyjnego to mój żywioł. Spory budowlane, negocjowanie warunków umownych z inwestorami i generalnymi wykonawcami, analiza dokumentacji przetargowych, roszczenia kontraktowe, problematyka zamówień publicznych i warunków kontraktowych FIDIC to moja codzienność.

Wieloletnia praca w zespołach wewnętrznych dużych firm budowalnych, w tym na stanowiskach kierowniczych, pozwoliła mi poznać codzienność branży budowlanej nie tylko z pozycji zewnętrznego doradcy, ale także osoby bezpośrednio zainteresowanej losami wykonawców i inwestycji. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyłem w każdym etapie życia kontraktu – od opiniowania dokumentacji przetargowej i wzorów umów, poprzez ocenę ryzyka kontraktowego, tworzenie oferty, walkę przetargową, negocjowanie warunków umowy z inwestorami prywatnymi, negocjowanie umów z podwykonawcami i dostawcami, roszczenia kontraktowe terminowe i finansowe, procedury odbiorowe i końcowe rozliczenie kontraktu oraz na etapie roszczeń gwarancyjnych i ewentualnych sporów sądowych.

Potrafię patrzeć na proces inwestycyjny z perspektywy każdego z jego uczestników i znam realia oraz uwarunkowania prawne oraz finansowe z perspektywy inwestora, generalnego wykonawcy, biura projektowego, inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego, podwykonawcy i dostawcy, wykonawcy prac specjalistycznych.

W czasie wolnym miłośnik narciarstwa i żeglarstwa.

Social media: